Účetnictví, výkaznictví a řízení financí

Účetnictví

Nastavení účetních vztahů dle podnikové metodiky je základem korektního účtování. Systém účtování je v NBS navržen tak, aby byly automatizované rutinní operace a aby byly vždy provázané účetní a evidenční záznamy. Práce účetních je více zaměřena na kontrolu, řešení nestandardních operací a na vykazování.

Prezentace účetnictví v NBS

Výkaznictví

V modulu Výkaznictví systému NBS jsou zahrnuty standardní výkazy pro vnější subjekty (finanční úřad, banky, intrastat). Kromě toho je možné uživatelsky vytvářet interní výkazy a libovolně v nich strukturovat účetní data.

Pohledávky

V modulu Pohledávky probíhá evidenční zpracování běžných vydaných faktur, vydaných dobropisů, vydaných zálohových faktur a proforem. Jedná se o zápis dokladů, stornování, zúčtování a zaúčtování těchto operací. Kromě zápisu a zpracování jsou Pohledávky určeny pro sledování úhrad a případnou tvorbu upomínek.

Závazky

V modulu Závazky probíhá evidenční zpracování přijatých faktur a dobropisů, zálohových faktur a proforem. Jedná se o zápis dokladů, stornování, zúčtování a zaúčtování těchto operací.

  • kompletní agenda přijatých faktur, přijatých dobropisů a zálohových faktur
  • libovolný počet dokladových řad
  • jednoduché a přehledné sledování uhrazenosti faktur, saldo jednotlivých partnerů, přehled dokladů po splatnosti, atd.
  • proces schvalování došlých faktur

Pokladny

Vedení pokladních knih v různých měnách. Modul je určen pro evidenci hotovosti a administrativu spojenou s evidencí hotovosti a platbami kartou. Pro maloobchodní prodej je určena speciální aplikace pro prodejny a pokladní systémy.

Banky

Vedení bankovních účtů, párování bankovních výpisů, příprava platebních příkazů. Podproa mnoha formátů elektronické obsluhy účtu.

Majetek

Evidence hmotného, nehmotného i drobného majetku. Součástí jsou funkce pro účetní a daňové odpisy a inventarizaci majetku

Zápočty

Modul Zápočty se používá ke vzájemnému započítávání přijatých a vydaných faktur a dobropisů. Jednoduché rozhraní umožňuje transparentně vybrat započítávané doklady proti sobě, zároveň lze u každého započítávaného dokoladu určit výši částky ze zůstatku, která vstoupí do zápočtu.

Upomínky

Systém pro podporu upomínání dlužných pohledávek. Míra automatizace, počtu upomínek, textů sdělení atd. je nastavitelná.

Cash flow

Plánování hotovosti podle reálných hodnot pohledávek, závazků, dalších finančích pohybů a aktuálních stavů s přihlednutím k platebnímu chování obchodních partnerů

Intrastat

Zpracování dat výkazu Intrastat z příjemek, výdejek, přijatých a vydaných faktur.

Výkazy dph

Agendy pro výpočet a výkazování daně z přidané hodnoty s podporou dodtečných a opravných hlášení.

Zálohy

Samostatné agenda pro sledování plateb, které nemají povahu pohledávek nebo závazků. Nástroje pro vypořádání nebo vrácení záloh.